Kadra pedagogiczna

 DYREKTOR SZKOŁY

 • mgr inż. Urszula Ziomek

  SEKRETARZ SZKOŁY

 • mgr Anna Turowska

  RADA PEDAGOGICZNA

 • dr Volodymyr Korolik
 • dr Ewa Wójcicka-Romaniuk
 • mgr inż. Urszula Ziomek
 • mgr inż. Krzysztof Woźniak
 • mgr inż. Dorota Sagan
 • mgr Karolina Mazur
 • mgr Władysław Szafrański
 • mgr Marta Góźdź
 • mgr Łukasz Miszta
 • mgr Joanna Żołnierczuk-Smerdel
 • mgr Mariusz Tarnowski
 • mgr Renata Mazur
 • mgr Beata Budzyńska
 • mgr Henryk Mirczuk

 

Procedury rekrutacji obcokrajowców do Szkoły Umiejętności

Procedury rekrutacji obcokrajowców do Szkoły Umiejętności.

 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rekrutacji:
 1. Podanie do szkoły- zał.1
 2. Kserokopia paszportu ucznia
 3. Świadectwo urodzenia – tłumaczone na język polski
 4. Świadectwo ukończenia szkoły – tłumaczone na język polski
 5. Decyzja notarialna w sprawie opiekun prawnego – tłumaczone na język polski
 6. Zaświadczenie lekarski o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu – tłumaczone na język polski
 7. Kartę szczepień ucznia – tłumaczone na język polski
 8. Podanie o przyjęcie do internatu -zał.2
 9. 2 zdjęcia
 • Mile widziana podstawowa znajomość języka polskiego.
 • Przesłanie przygotowanych dokumentów: na adres mailowy szkoły, na pocztę szkoły lub osobiście.
 • Na podstawie dostarczonych dokumentów wystawiamy dokumenty do konsula, które należy złożyć aby otrzymać wizę uczniowską.
 • Możesz aplikować na 2 kierunki: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz.

Potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetowa szkoły: https://szkolaumiejetnosci.pl lub na e-maila : sekretariat[at]szkolaumiejetnosci.pl

Szkoła Umiejętności w Lubartowie Branżowa Szkoła I Stopnia
ul. Mikołaja Kopernika 38, Lisów 155 A
21-100 Lubartów
tel.:+48 81 854 41 00

Procedures for recruitment of foreign students

Procedures for recruitment of foreign students to theSchool of Skills

 • Preparationof the documents necessary for recruitment:
 1. Application for admission to school – appendix 1
 2. Xero copy of the student’s passport
 3. Certificate of birth– translated into Polish language
 4. Certificate of school completion – translated into Polish language
 5. Notarial decision regarding legal guardian– translated into Polish language
 6. Medical certificate on no contraindications to practice a profession –translated into Polish language
 7. Student’s immunization record card – translated into Polish language
 8. 8.Application for admission to a boarding school – appendix 2
 9. Two photos
 • Basic knowledge of Polish language will be an advantage
 • Sending the prepared documents: to the school’s e-mail address, to the school by post or delivering them personally.
 • On the basis of the documents provided, we issue documents to the consul, which should be submitted in order to obtain a student visa.
 • It is possible to apply for 2 majors: motor vehicle mechanic and cook.
 • If you need more information, please visit our school’s website: https://szkolaumiejetnosci.pl or our e-mail address: sekretariat[at]szkolaumiejetnosci.pl

School of Skills in Lubartów, Level 1 Vocational School
Mikołaja Kopernika 38, Lisów 155 A
21-100 Lubartów
tel.: +48 81 854 41 00