Praktyki i staże

Pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Poza tradycyjnym warsztatem mają dostęp do nowoczesnego stanowiska diagnostycznego i nowoczesnej komory lakierniczej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zatrudnienia, przeczytaj poniższy dokument.

Zatrudnianie pracowników młodocianych

Wzory umów:

Wersja Polska

Wersja Ukraińska

Szkoła Umiejętności w Lubartowie – Egzamin Zawodowy, 2014.07.07 – FILM

Rekrutacja

Rekrutacja
do klasy pierwszej   Branżowej  Szkoły                  I stopnia Szkoły Umiejętności w Lubartowie

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Umiejętności  wraz z dokumentami będzie można składać w następujących  etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 

Dokumenty można złożyć:

·         na adres mailowy szkoły: info@szkolaumiejetności.pl

· poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący sie tutaj

·         osobiście w sekretariacie Szkoły Umiejętności w Lubartowie w godz. 8.00- 15.00.

Informujemy, że przesyłanie wniosków i dokumentów na potrzeby rekrutacji drogą elektroniczną   będzie możliwe od dnia 15 czerwca 2020 r.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W  terminie od 13 do 18 sierpnia br. należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w Szkole Umiejętności  – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

Podania do szkoły (do pobrania):

Prowadzimy zapisy online!

 

Kierunki kształcenia

  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharzCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik pojazdów samochodowychCZYTAJ WIĘCEJ
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 • kierowca mechanik, 
 • mechanik motocyklowy
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik samochodowy,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • krawiec/krawcowa,
 • fryzjer,
 • wędliniarz,
 • piekarz,
 • cukiernik.

  BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • kucharz 
 • mechanik pojazdów samochodowych