Projekty Unijne

Logo POKL

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2004 roku, kiedy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej pojawiła się możliwość przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych na zasadzie współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

 

Projekty realizowane na terenie naszej szkoły

„Szkoła Umiejętności” to tytuł projektu, jaki od 1 lipca 2017 r.  realizowany jest w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia w Szkoły Umiejętności w Lubartowie.

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie lubartowskim oraz uatrakcyjnią ofertę dydaktyczną SU.

 

Projekt „ Szkoła Umiejętności”  realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 do 31.08.2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia w Szkole Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia dla 46 uczniów, szkolenia dla Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W ramach działań przewidzianych w projekcie uczniowie placówki:

  • odbędą kursy specjalistyczne  kończące się uzyskaniem certyfikatu,
  • kursy na  prawojazdy kat. B i kat. C
  • płatne praktyki  zawodowe u lokalnych i regionalnych pracodawców.

Dzięki nim zdobędą praktyczne umiejętności w ramach wyuczonego zawodu, a tym samym będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy po ukończeniu nauki. Wizytówką szkoły będzie nowoczesne wyposażenie pracowni oraz dostosowane do aktualnej podstawy programowej materiały dydaktyczne. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z dodatkowych zajęć nauki zawodu, a zajęcia te odbywać się będą w kompleksowo wyposażonych, w ramach projektu, pracowniach.

 

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2018-31.03.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

1. Kontynuowane były zajęcia na studiach podyplomowych Nauczanie Mechatroniki dla 8 nauczycieli Naszej szkoły. W studiach bierze udział 5 kobiet oraz 3 mężczyzn. Odbyło się pięć dwudniowych zjazdów, podczas których łącznie zrealizowanych zostało 73 h zajęć. W dniu 03.03.2018 – rozpoczął się drugi semestr studiów.

2. Uczestnicy z kursu na Prawo Jazdy Kat. B – z gr. 1/PJB tj. 8 osób podeszły do egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Na dzień dzisiejszy 4 uczniów zdało egzamin z wynikiem pozytywnym, cztery osoby są w trakcie kontynuowania egzaminów na własną rękę.

3. W dniu 12.03.2018 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na Prawo Jazdy Kat. B dla max. 7 uczniów którzy osiągnęli wiek uprawniający do założenia profilu na kierowcę i tym samym posiadających możliwość uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy kat. B. Podpisano umowę na realizacje wsparcia.

4. Kontynuowane były zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA – gr. 1/SPAWANIE. Grupa składa się z 10 osób. Zrealizowano 216 h zajęć praktycznych. Zajęcia dla gr 1/SPAWANIE zostały zakończone w dniu 07.03.2018. Przygotowane zostały zaświadczenia o ukończeniu 360 godzin zajęć ze spawania . Uczniowie zostali przygotowani do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza.

5.  Kontynuowane również były zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 .TIG, 111 MMA – gr. 2/SPAWANIE dla 10 osób. Zrealizowano 240 h w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 168 h praktycznych. Zajęcia dla gr 2/SPAWANIE zostały zakończone w dniu 31.03.2018. Przygotowane zostały zaświadczenia o ukończeniu 360 godzin zajęć ze spawania . Uczniowie zostali przygotowani do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza.

6.  Rozpoczęto zajęcia  komputerowe DIGCOMP dla 9 os. z gr 2/DIGCOMP. Zajęcia odbywały się w okresie od 25.01.2018 do 30.03.2018 r. Łącznie przeprowadzonych zostało 100 h szkolenia. Szkolenia podzielone były na 5 modułów z czego każdy moduł kończył się egzaminem wewnętrznym.

 

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2018-30.06.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

1.1  W bieżącym okresie odbyło się jedenaście zjazdów, podczas których łącznie zrealizowanych zostało 110 h zajęć. Kontynuacja realizacji studiów podyplomowych nastąpi na przełomie miesięcy 09/10 2018.

2.1  5 uczestników z gr. 2/PJB rozpoczęło kurs na Prawo Jazdy Kat. Przeprowadzono badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu. W dniu 23.04.2018  rozpoczęły się zajęcia, które odbywały się zgodnie z programem szkolenia obejmującym ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia, w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut). Odbyło się 6 dni szkol. po 5 h zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika oraz każdy uczestnik miał ustalony harmonogram zajęć praktycznych – 30 h- ze swoim instruktorem. W dniu 30.06.2018 wszyscy uczestnicy kursu podchodzili do egzaminu wewnętrznego, który kończył się wydaniem zaświadczenia uprawniającego do przystąpienia do egzaminu Państwowego na prawo jazdy Kategorii B.

2.2  Przeprowadzone zostały procedury dotyczące przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 26 osób z 3 grup szkoleniowych w okresie 14.05.2018 do 23.05.2018 oraz dot. zakupu materiałów na zajęcia ze spawania dla gr 3/SPAWANIE w okresie 17.06.2018 do 26.06.2018. Utworzona została kolejna grupa szkoleniowa gr 3/SPAWANIE składająca się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA. Zajęcia zaplanowano na okres od 05.06.2018 do 31.12.2018. łącznie 360 h. W bieżącym okresie zrealizowano 80 h zajęć w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 8 h zajęć praktycznych.

W dniu 16.06.2018 r. opublikowane zostało zapytanie ofertowe na bazie konkurencyjności dotyczące sprawdzenia próbek spawalniczych, zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie spawania metodą MAG 135, MMA 111, TIG 141, wraz z wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego uzyskanie uprawnień wykonywania zawodu w określonych przez Zamawiającego metodach spawania dla 5 grup szkoleniowych (10/9 osób/grupa), łącznie dla 46 uczestników. Uczniowie z gr. 1/SPAWANIE oraz 2/SPAWANIE – łącznie 20 os. którzy we wcześniejszych miesiącach zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza przystąpili w dniu 29.06.2018 do egzaminu. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 18 uczniów.

 

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2017-31.12.2017.

1.1 Została utworzona grupa szkoleniowa z uczniów wyrażających chęć uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. Prawo Jazdy Kat. B – gr. 1/PJB -Podpisano umowę z wykonawcą który złożył ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 11 os. z gr. 1/PJB. Po otrzymaniu informacji od wykonawcy które osoby zdały egzamin wewnętrzny, tym samym otrzymały zaświadczenia. Uczniowie indywidualnie zapisywali się na egzaminy w terminach dostępnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie. Egzamin wewnętrzny zdało 8 uczniów.

1.2 Zajęcia ze spawania  metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA – gr. 1/SPAWANIE. Grupa składa się z 10 osób. Zajęcia zaplonowano na okres od 20.11.2017 do 07.03.2018. łącznie 360 h. W okresie 10-12 2017 r. zrealizowano 144 h zajęć w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 72 h zajęć praktycznych.

1.3 Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA – gr. 2/SPAWANIE. Grupa składa się z 10 osób. Zajęcia zaplanowano na okres od 27.11.2017 do 31.03.2018 łącznie 360 h. W okresie 10-12 zrealizowano 120 h zajęć w tym 120 h zajęć praktycznych

1.4   Rozpoczęły się zajęcia komputerowe DIGCOMP dla 9 os. z gr 1/DIGCOMP. Zajęcia odbywały się w okresie od 06.10.2017 do 16.12.2017 r. Łącznie przeprowadzonych zostało 100 h szkolenia. Szkolenia podzielone były na 5 modułów z czego każdy moduł kończył się egzaminem wewnętrznym..

 

Ponadto na terenie naszej szkoły były realizowane projekty:

  • ” Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”.- skończony
  • ” Nowoczesne i atrakcyjne kształcenie zawodowe”- trwa
  • ” Nowe kwalifikacje – większe szanse”
  • ” Kwalifikacje spawacza szansą dla mieszkańców gminy Lubartów” – skończony
  • ” Nowe kwalifikacje – szansą na pracę” – skończony
  • Profesjonalne kształcenie zawodowe„. Okres realizacji 01.07.2013- 31.07.2014 r.
  • Mój pierwszy krok do pracy„. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie z Zespołem Szkół Zawodowych w Ostrowie Lubelskim.  Jest skierowany do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Szkoły Umiejętności  oraz uczniów z Ostrowa Lubelskiego. W ramach projektu odbędą się płatne staże zawodowe. Realizowany Od 01.06.2014 do 30.09.2014 r.