Fundacja Razem

Rozliczając PIT przekaż 1% podatku na

Fundację Razem
Pro Publico Bono
ul. Mikołaja Kopernika 38B, 21-100 Lubartów 
Razem wspieramy lokalną młodzież
KRS 0000207554

Nr rachunku bankowego Fundacji:
95 1500 1520 1215 2009 8620 0000

 

Kilka słów o naszej organizacji:

  1. Wspieranie działań służących rozwojowi nauki, edukacji, oświaty i wychowania: poprzez promocje innowacyjnych metod dydaktycznych, rozwijanie zdolności szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży;
  2. Wspieranie działań służących ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego poprzez: krzewienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na zachowanie równowagi w ekosystemie, organizacje selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie maksymalnego wtórnego wykorzystania materiałów opakowaniowych, wyszukiwanie i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, organizację „zielonych szkół”;
  3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie dla tych osób pomocy materialnej, rehabilitacyjnej, organizowanie imprez integracyjnych z osobami pełnosprawnymi;
  4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, naukę aktywnych form poszukiwania pracy, rozwijanie samokształcenia;
  5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, poprzez doradztwo finansowe i prawne osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na własny rachunek, organizację współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, promocję przedsiębiorców lokalnych na rynkach zewnętrznych;
  6. Wspieranie działań służących rozwojowi krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizację wycieczek, biwaków, rajdów i zabaw na świeżym powietrzu;
  7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez propagowanie aktywności fizycznej i ruchowej, organizację imprez sportowych i form aktywnego wypoczynku;
  8. Promocja idei wolontariatu, integracja osób i środowisk niosących pomoc innym w formie pracy bez wynagrodzenia; pomoc finansowa i organizacyjna dla istniejących organizacji, wolontariuszy.