Projekt „Gotowi na Sukces”

Od 1 stycznia 2020 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Gotowi na Sukces”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 676 616,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 425 123,60 zł. 

Projekt „ Gotowi na sukces”  realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 85 Uczniów Szkoły Umiejętności oraz podniesienie kompetencji 10 Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia  i kursy kwalifikacyjne dla 85 Uczniów,10 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej  szkoły. 

Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik. Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2019

FPH Woźniak - Organizacja przyjęć okolicznościowychW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2019-31.12.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego dla 1 osoby oraz drugiego dla 4 osób. . Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 12,13.10 2019, 26,27.10 2019, 09,10. 11 2019, 23,24. 11 2019,

07,08. 12 2019 21,22. 12 2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych

2.1 W dniu 18.11.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na Prawo Jazdy Kat. B dla max. 45uczniów którzy osiągnęli wiek uprawniający do założenia profilu na kierowcę i tym samym posiadających możliwość uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy kat. B. W terminie złożone zostały trzy oferty, Wygrała oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” Jacek Tchórz.Podpisano umowę na realizacje wsparcia. Utworzona grupa uczniów składała się z 4 uczniów wieku uprawniającym do przystąpienia kursu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczęcie kursu nastąpiło 13.12.2019 r. Przygotowana została cała dokumentacja dotycząca uczniów grupy 1/PJB. Przeprowadzono badania lekarskie dla 4 os., przed rozpoczęciem kursu. Rozpoczęte w dniu 13.12.2019zajęcia odbywały się zgodnie z programem szkolenia obejmującym ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia,w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut). Odbyło się 4 dni szkol. Łącznie30 h zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika oraz każdy uczestnik miał ustalony indywidualny harmonogram zajęć praktycznych – 30h- ze swoim instruktorem. Harmonogramy wstępne zostały przedłożone przez Ośrodek Szkolenia kierowców i zatwierdzone przez uczniów oraz zespół projektowy.

GALERIA – ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2019

Kurs carvingu FPH Woźniak
Kurs Carvingu FPH Woźniak

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zajęcia dla nauczycieli rozpoczną się 12.10.2019. Drugi semestr poza zajęciami teoretycznymi przewiduje również zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń dla 5 nauczycieli z naszej szkoły.
  • W momencie prowadzonej rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia od miesiąca07/2019 oraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego ruszył drugi etap rekrutacji do projektu wśród nowych uczniów.Rozpowszechniono wśród uczniów informację o wsparciu które mogą otrzymać w ramach realizowanego projektu. Złożone zostały formularze zgłoszeniowe, przez uczniów chcących przystąpić do projektu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały utworzone grupy szkoleniowe z uczniów wyrażających chęć uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. Utworzono gr. 1/ SPAWANIE oraz2/SPAWANIE, oraz zapisywano uczniów wyrażających chęć i możliwość przystąpienia do pierwszej grupy na Prawo Jazdy Kat. B. 1/PJB
  • W dniu 10.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA”dla 45 osób z 5 gr. szkoleniowych w zakresie szkoleń w części teoretycznej oraz praktycznej, zakupu materiałów i sprawdzenia próbek wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA” dla 45 os. z 5 gr. szkoleniowych. w zakresie dotyczącym części teoretycznej i części praktycznej kursu. Termin ogłoszenia na bazie konkurencyjności 09.10.2019 r.

GALERIA – KURS CARVINGU

GALERIA – CUKIERNIK

Read more