Praktyki Zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE –  SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU

         W  miesiącu czerwcu utworzona została lista uczniów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do realizacji praktyk zawodowych. W dniu 15.06.2020r. zostały  podpisane  umowy na  ich realizację. Praktyki rozpoczęli uczniowie z kierunków kucharz oraz mechanik samochodowy. W umowach określono warunki współpracy, określono cel i  program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron.

         Wyznaczenie zostali opiekunowie  praktyk – 1 opiekun na minimum  5 uczniów, który sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Realizację praktyk zawodowych rozpoczęło 16 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz oraz mechanik samochodowy. Praktyki rozpoczęły się w dniu 15.06.2020 r. w cyklu 8 godzin przez  19 dni lub 25 dni  po 6 godzin dla uczniów poniżej 16 roku życia,  łącznie 150 godzin.

         Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk.  Praktykanci przeszli  szkolenia  bhp w instytucjach organizujących praktyki, zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. 

Projekt „Gotowi na Sukces”

Od 1 stycznia 2020 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Gotowi na Sukces”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 676 616,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 425 123,60 zł. 

Projekt „ Gotowi na sukces”  realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2021 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 85 Uczniów Szkoły Umiejętności oraz podniesienie kompetencji 10 Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w  Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia  i kursy kwalifikacyjne dla 85 Uczniów,10 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej  szkoły. 

Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik. Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2019

FPH Woźniak - Organizacja przyjęć okolicznościowychW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2019-31.12.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego dla 1 osoby oraz drugiego dla 4 osób. . Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 12,13.10 2019, 26,27.10 2019, 09,10. 11 2019, 23,24. 11 2019,

07,08. 12 2019 21,22. 12 2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych

2.1 W dniu 18.11.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na Prawo Jazdy Kat. B dla max. 45uczniów którzy osiągnęli wiek uprawniający do założenia profilu na kierowcę i tym samym posiadających możliwość uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy kat. B. W terminie złożone zostały trzy oferty, Wygrała oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” Jacek Tchórz.Podpisano umowę na realizacje wsparcia. Utworzona grupa uczniów składała się z 4 uczniów wieku uprawniającym do przystąpienia kursu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczęcie kursu nastąpiło 13.12.2019 r. Przygotowana została cała dokumentacja dotycząca uczniów grupy 1/PJB. Przeprowadzono badania lekarskie dla 4 os., przed rozpoczęciem kursu. Rozpoczęte w dniu 13.12.2019zajęcia odbywały się zgodnie z programem szkolenia obejmującym ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia,w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut). Odbyło się 4 dni szkol. Łącznie30 h zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika oraz każdy uczestnik miał ustalony indywidualny harmonogram zajęć praktycznych – 30h- ze swoim instruktorem. Harmonogramy wstępne zostały przedłożone przez Ośrodek Szkolenia kierowców i zatwierdzone przez uczniów oraz zespół projektowy.

GALERIA – ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

Read more