2019-09-07 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W dniu 09.09.2019 r zapytanie ofertowe 3/SU/2019 w sprawie przeprowadzenia egzaminów czeladniczych lub równoważnych zakończonych certyfikatami czeladniczymi lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie-Operator CNC”. Po przeprowadzonej procedurze podpisano umowę na realizacje przedmiotu zamówienia oraz w dniu 27.09.2019 przeprowadzone zostały egzaminy na Operatora CNC dla 30 uczestników 48 h kursu. Wszyscy uczniowie przystąpili do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Uzyskali pozytywne oceny. Została przekazana lista uczestników do wystawienia przez VCC zaświadczeń o uzyskaniu uprawnień . Po przeprowadzonej procedurze egzaminacyjnej, podpisano protokół zdawczo odbiorczy

  1. 2. W momencie uzyskania informacji o pozytywnej ocenie egzaminu wewnętrznego od Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” oraz po otrzymaniu przez 6 osób zaświadczeń o ukończeniu kursu dokonano zapłaty za egzaminy zewnętrzne w Wojewódzkim ośrodku ruchu Drogowego w Lublinie dla uczniów

 

Realizację projektu „Szkoła Umiejętności” zakończono w dniu 30.09.2019  zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Wszystkie wykonywane czynności w projekcie były zgodne z zaplanowanym harmonogramem realizacji projektu. Zajęcia realizowano z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność itp. stosując język wrażliwy na płeć, pozbawiony stereotypów. Zajęcia odbyły się w terminach i godzinach dogodnych dla Uczestników/czek, co umożliwiło im pogodzenie udziału w warsztatach z pozostałymi zobowiązaniami m. in. rodzinnymi czy osobistymi. Podczas prowadzania zajęć trenerzy przestrzegali zasady równości szans, motywowali uczestników do dalszego uczestnictwa w projekcie oraz do zmian ich sytuacji zawodowej i życiowej. Polityka zrównoważonego rozwoju w projekcie nakierowana była na działania w kierunku ukształtowania młodzieży pod kątem ekologii, bioodnalwialnych źródeł energii oraz kształtowania postawy prawidłowego użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony przyrody. W internacie w którym mieszkają nasi uczniowie zastosowano Solary słoneczne, na terenie Firmy FPH „Woźniak” oraz Szkoły Umiejętności prowadzona jest selekcja odpadów, drukarki ustawiono na tryb oszczędny oraz drukowana dokumentacja jest w sposób dwustronny. 

Założone rezultaty zostały osiągnięte. Podsumowując projekt w cyfrach:

Dofinansowanie projektu wyniosło 1 137 490,51 złotych

  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-  9 osób
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 64 osoby
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 Szkoła

2019-06-04 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W bieżącym okresie kontynuowane były zajęcia ze spawania dla gr. 5/SPAWANIE składającej się z 8 os. Zajęcia praktyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 24.04.2019 do 15.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 288 h zajęć praktycznych.2.2 W dniu 05.03.2019 r. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu materiałów na zajęcia ze spawania dla gr.5/SPAWANIE. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach z gr. 5/SPAWANIE otrzymali materiały niezbędne do realizacji zajęć. W dniu 27.06.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 8 uczniów z gr.5/SPAWANIE, którzy we wcześniejszych miesiącach zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 8 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu.

  1. 2. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu na „Prawo jazdy kategorii B”. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia. W bieżącym okresie 11 uczniów z wyraziło chęć przystąpienia kuru na prawo Jazdy Kat. B. Przeprowadzone zostały badania wstępne przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy dla 11 uczniów. Zostały utworzone grupy składające się z 6 osób oraz dwie gr. po 1 osobie. Wynikało to z faktu ukończenia przez uczniów wieku uprawniającego do przystąpienia do Kursu na Prawo Jazdy Kat. B. Grupa dla 6 osób plus 1 osoba rozpoczęła realizację części teoretycznej w dniu 11.06.2019-18.06.2019. Realizacja 30 h części praktycznej rozpoczęto w momencie końca zajęć teoretycznych. Natomiast dla kolejnego ucznia kurs w części teoretycznej rozpoczęto w dniu 25.06.2019 zakończenie zaplanowano na 04.07.2019 r.

 

2.3. Utworzono 3 grupy szkoleniowe nr 1/CNC, 2/CNC, 3/CNC dla których rozpoczęto realizację zajęć dla 30 uczniów zgodnie z ustalonymi harmonogramami realizacji kursu obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie -Operator CNC. Zajęcia dla gr. 1/ CNC rozpoczęły się 11.05.2019 a zakończyły się 01.06.2019. Zajęcia dla gr.2/CNC rozpoczęły się 10.05.2019 a zakończyły się 15.06.2019 . Zajęcia dla gr. 3/ CNC rozpoczęły się 03.06.2019 a zakończyły się 18.06.2019. Dla każdej grupy przeprowadzono 48 h w cyklu 12 dni szkoleniowych x 4 h zajęć. Wykonawca wystawił fakturę po zrealizowaniu zajęć zgodnie z terminem i programem ujętym w umowie. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie -Operator CNC, egzamin czeladniczy oraz uzyskanie kwalifikacji Operatora CNC  nastąpi po przerwie wakacyjnej.

3.1 W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 31.05.2019 przeprowadzono Egzaminy ECDL dla 9 os. z gr. 4/DIGCOMP. Wszyscy uczestnicy do egzaminów przystąpili, egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 9 osób.

3.2  Rozpoczęto realizację zajęć dla 5 grup szkoleniowych -zajęć z mechatroniki. Grupy składały się 9/10 uczniów. Realizacja zajęć przebiegała z wcześniej ustalonymi harmonogramami zajęć. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli ze Szkoły Umiejętności Dla każdej grupy przeprowadzono 40 h szkoleniowych zajęć teoretyczno- praktycznych w cyklu 5 dni x 8 h zajęć. Zajęcia dla gr.1/MECH odbywały się w okresie od 23.04.2019 do 27.04.2019 . Zajęcia dla gr.2/MECH odbywały się w okresie od 29.04.2019 do 27.05.2019. Zajęcia dla gr.3/MECH odbywały się w okresie od 06.05.2019 do 10.05.2019. Zajęcia dla gr.4/MECH odbywały się w okresie od 29.04.2019 do 27.05.2019.

.4.1 Rozpoczęto III edycję praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe rozpoczęło 46 uczniów. Przez okres od 14.05.2019 do 28.06.2019 uczniowie odbyli 19 dni roboczych, łącznie 150 h praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami trójstronnej umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk. Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku.

2019-03-01 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Kontynuowano zajęcia w ramach semestru trzeciego. Zgodnie z harmonogramem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zjazdy odbyły się w dniach 12.01.2019-13.01.2019, 26.01.2019-27.01.2019 4 dni łącznie odbyło się 40 h zajęć. Trzeci semestr jest ostatnim semestrem w ramach programu studiów podyplomowych. W miesiącu lutym 2019 r. nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu przystąpili do egzaminów końcowych uprawniających do otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Wszyscy słuchacze z naszej Szkoły zdali egzaminy z wynikami pozytywnymi oraz otrzymali Dyplomy potwierdzające uczestnictwo w studiach jak również nabyli uprawnienia do nauczania Mechatroniki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dopełniła wszelkich formalności w dokumentacji w ramach projektu..

2.1 W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia gr 4/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA. W bieżącym okresie zrealizowano 200 h zajęć praktycznych. W dniu 27.03.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 9 uczniów z gr.4/SPAWANIE którzy we wcześniejszym czasie zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 9 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu. Utworzona została kolejna grupa na zajęcia ze spawania tj. gr. 5/SPAWANIE składająca się z 8 os. Ustalono harmonogram realizacji zajęć na kolejne miesiące. Przygotowano niezbędne dokumenty. Zajęcia teoretyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 14.03.2019 do 29.03.2019 r. Przeprowadzonych zostało 72 h zajęć teoretycznych.

2.2 W dniu 05.03.2019 r. przeprowadzona została procedura zapytania ofertowego w sprawie  przeprowadzenia kursu Obsługa Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – Operator CNC dla 30 uczniów z 3 grup szkoleniowych (10 os./gr.). Utworzone zostały listy uczestników. Przygotowane zostały wstępne harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych do uzgodnienia dostępności czasu uczniów w danych dniach i godzinach

3.1 W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 23.04.2018 przeprowadzono Egzaminy ECDL dla 9 os. z gr. 3/DIGCOMP. Wszyscy uczestnicy do egzaminów przystąpili, egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 8 osób.

3.2 Utworzono 5 grup szkoleniowych na zajęcia z mechatroniki. Grupy składają się 9/10 uczniów. Przygotowano dla poszczególnych grup materiały szkoleniowe. Ustalone zostały harmonogramy zajęć pomiędzy uczniami a osobami prowadzącymi zajęcia.

.4.1 Praktyki zawodowe dla 36 osób rozpoczęte w poprzednim okresie rozliczeniowym r. zostały zrealizowane. Przez okres od 06.11.2018 do 23.03.2019 uczniowie odbyli 19 dni roboczych, łącznie 150 h praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk. Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku.