Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – II kwartał 2021

W bieżącym okresie kontynuowano rozpoczętą realizacje serii szkoleń Kuchnie Świata. Zrealizowane zostały szkolenia dla trzech grup:

  • 1/KVEG -16 h w dniach 15.05.2021, 25.06.2021,
  • 3/KVEG w dniach 24 h 14.05.2021, 16.05.2021,
  • 4/KVEG24 h w dniach 14.05.2021- 16.05.2021.

Zajęcia w ramach kuchni VEGE dla tych grup zostały zakończone. Następnie w kolejnych tygodniach rozpoczęto zajęcia w ramach pozostałej części cyklu Kuchnie Świata:

  • GRILL BAŁKAŃSKI Gr.1/BAŁK-24 h, Gr. 2/BAŁK- 24 h w dniach 21-23.05.2021
  • KUCHNIA 5 SMAKÓW Gr.1/5SMAK-24 h, Gr.2/5SMAK- 24 h w dniach 04-06.06.2021
  • KUCHNIA HISZPAŃSKA Gr.1/HISZP-24 h, Gr.2/HISZP -24 h w dniach 11-13.06.2021
  • KUCHNIA WŁOSKA Gr.1/WŁOSKA-24 h, Gr.2/WŁOSKA -24 h w dniach 18-20.06.2021

Łącznie zostały ukończone zajęcia dla 13 grup szkoleniowych po 8 os./grupa. Dla każdej grupy zostało zrealizowane szkolenie w wymiarze 24 h szkoleniowych. Trenerzy prowadzący szkolenia Krzysztof Piwowarski, Adam Ciupka

W dniach 28-30.05.2021 zrealizowano zajęcia w ramach zaplanowanych działań projektowych PROFESJONALNY KURS CZEKOLADY dla dwóch grup Gr. 1/CZEKOLADA -24 H, Gr.2/CZEKOLADA – 24 h

W Bieżącym okresie sprawozdawczym po powrocie uczniów do nauki w trybie stacjonarnym rozpoczęto realizacje kolejnej edycji praktyk zawodowych dla uczniów z naszych Szkół. Podpisano umowy w których określono warunki współpracy, określono cel i program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron. Ustalono opiekuna praktyk – 1 opiekun min. 5 uczniów, który będzie sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Rozpoczęte m.in. w dniu 12.05.2021/17.05.2021 oraz 21.05.2021,15 06.2021, 28.06.2021. Praktyki zawodowe realizowane były w dniach wolnych od zajęć szkolnych oraz praktyk zawodowych wynikających z podstawy programowej w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h oraz dla młodszych uczniów w trybie 25 dni x 6 h oraz dla uczniów którzy mieli ograniczone możliwości czasowe w trybie mieszanym 8/7/6 h. Zakończenie praktyk zawodowych rozpoczętych w maju 2021 nastąpiło 26.06.2021

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2021

W bieżącym okresie rozliczeniowym po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK w dniu 01.03.2021 opłacono egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie dla 1 ucznia. 1 uczeń nie otrzymał zaświadczenia z OKS JAZEK. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie opłacony dla tego ucznia egzamin państwowy. Pozostałe działania w ramach zadania – Kursy kwalifikacyjne dla uczniów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wszystkie zaplanowane zajęcia zostały wstrzymane do powrotu uczniów do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zaplanowane działania przeprowadzone zostaną kolejnych okresach rozliczeniowych po wznowieniu możliwości zgromadzeń. W związku z rozpoczęciem zajęć teoretycznych dla grupy 3/SPAWANIE oraz 4 SPAWANIE w poprzednim okresie i planowanych zajęć praktycznych w najbliżej możliwym czasie dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych ze spawania.

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 9 uczniów

Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – I kwartał 2021

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zapytania ofertowe na poszczególne przedmioty zamówień – poszczególne kursy kwalifikacyjne dla uczniów przeprowadzone zostaną w kolejnych okresach rozliczeniowych