Realizacja Projektu „Gotowi na sukces” – IV kwartał 2020

Rozpoczęto studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Doradztwo zawodowe 1 os. oraz Andragogika oraz caching i tutoring w edukacji dla 1 os. Wybrano do współpracy Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. W bieżącym okresie zrealizowane zostało szkolenie „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC” dla 2 osób. Łącznie przeprowadzono 50 h szkolenia. Odbyło się ono w dniach 16.11.2020. -20.11.2020. Przeprowadzono również szkolenie „Projektowanie procesów wytwórczych – Programista CAM ” dla 2 osób. Łącznie przeprowadzono 50  h szkolenia. Odbyło się ono w dniach 21.11.2020. -25.11.2020. Szkolenia dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu przeprowadzono przez firmę MS.TECHNOLOGY.COM.PL

Rozpoczęto serie szkoleń Kuchnie Świata dla trzech grup 1/KVEG,2/KVEG,3/KVEG. Szkolenia tematyczne rozpoczęto szkoleniem z zakresu Kuchni Wegetariańskiej. Zajęcia zrealizowano po 8 h dla każdej z grup w dniach 23.10, 11.24 ,25.11. Zajęcia będą kontynuowane p powrocie do stacjonarnego trybu nauczania.

W bieżącym okresie kontynuowano praktyki zawodowe rozpoczęte się w dniu 04.09.2020. Praktyki zawodowe realizowane były w dniach wolnych od zajęć szkolnych oraz praktyk zawodowych wynikających z podstawy programowej w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h. Zakończenie praktyk zawodowych rozpoczętych w dniu 04.09.2020 r. nastąpiło 23.10.2020 r.

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2020

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowano realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 48 h dla gr. 1 oraz 48 h dla gr. 2 łącznie 128 h

W dniu 10.09.2020 rozpoczęto kurs prawa Jazdy Kat. B dla 1 ucznia oraz w dniu 15.10.2020 dla 4 uczniów. . Przeprowadzono po 30 h zajęć teoretycznych oraz ustalone zostały harmonogramy jazd dla uczniów w Ośrodku Szkolenia Kierowców w okresach 21.09-16.10 oraz 23.10-19.11. Po otrzymaniu zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK opłacone zostały egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie dla 2 uczniów. 1 z grupy 09/2020 oraz 1 z grupy 07/2020. Pozostałe osoby z powodu sytuacji w kraju przeniosły podejście do egzaminów państwowych na kolejne okresy.

W poprzednim okresie Utworzono 3 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Łącznie zrealizowano 44 h. W w miesiącu październik kontynuowano zajęcia, przeprowadzonych zostało 46 h. Zakończenie zajęć nastąpiło w dniu 19.10.2020 r.. Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznymi.

Rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 3/ROB w dniu 03.10.2020. Przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. . Zajęcia zakończyły się w dniu 25.10.2020 egzaminem wewnętrznym.

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 9 uczniów

 

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2020

Rozpoczęto w dniu 16.07.2020 kurs prawa Jazdy Kat. B dla 3 uczestników. Przeprowadzono 30 h zajęć teoretycznych oraz ustalone zostały harmonogramy jazd dla uczniów w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Kurs ukończyło do końca okresu 2 osoby. Po otrzymaniu zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK opłacone zostaną egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie.

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowanie realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 64 h dla gr. 1 oraz 64 h dla gr. 2 łącznie 128 h.

Utworzono 3 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 21.09.2020. W m-cu wrzesień odbyło się 5 dni szkoleniowych po 6 i 8 h łącznie zrealizowano 44 h. Zakończenie zajęć zaplanowany został na miesiąc Październik 2020 r. W bieżącym okresie zgodnie z utworzonym harmonogramem realizacji zajęcia kontynuowała gr. 1/DIGCOMP oraz 2 gr. 2/DIGCOMP składające się z 9 os Łącznie 18 osób. W bieżącym okresie zrealizowano łącznie 30h tj. 2 x 15 h tj. 3 dni x 5 h

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia dla grup szkoleniowych 1/ZTRiP 9 os. oraz 2 /ZTRiP 9 os. dot. szkolenia „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D”. W pierwszym okresie rozliczeniowym 2020 zajęcia realizowane były od dnia 29.02.2020 gdzie przeprowadzono 56 h natomiast w bieżącym okresie zrealizowano 24 h . Rozpoczęto zajęcia dla grupy 2 nr 2/ZTRiP w miesiącu wrzesień zrealizowano 9 dni szkoleniowych łącznie 80 h

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla 26 . Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 16 uczniów. Pozostała część osób kontynuowała będzie praktyki w późniejszym okresie.