2019-06-04 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W bieżącym okresie kontynuowane były zajęcia ze spawania dla gr. 5/SPAWANIE składającej się z 8 os. Zajęcia praktyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 24.04.2019 do 15.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 288 h zajęć praktycznych.2.2 W dniu 05.03.2019 r. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu materiałów na zajęcia ze spawania dla gr.5/SPAWANIE. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach z gr. 5/SPAWANIE otrzymali materiały niezbędne do realizacji zajęć. W dniu 27.06.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 8 uczniów z gr.5/SPAWANIE, którzy we wcześniejszych miesiącach zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 8 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu.

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2019

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto okres rekrutacji w projekcie. Utworzone zostały listy uczestników z kadry nauczycieli oraz z instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakwalifikowano 4 kobiety oraz 1 mężczyznę. W bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla Nauczycieli- dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych „Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia. Z otrzymanych ofert na podstawie odpowiednich kryteriów wyłoniono wykonawcę na realizację studiów tj.Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych na w/w kierunku od miesiąca kwiecień 2019 r.
  • W dniu 31.01.2019 r. na bazie konkurencyjności opublikowano zapytania ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej na ukizawodu ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie. Zapytania ofertowe dot.szkoleń w zakresie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” oraz „Stosowania procedur HACAP”.W dniach 21-23.02.2019 r. odbyło się szkolenie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” łącznie 24 h 3 dni x 8 h. W dniach 21.-29.03.2019 r. odbyło się szkolenie „„Stosowania procedur HACAP” łącznie 64 h 8 dni x 8 h. Łącznie przeszkolonych zostało 5 nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto trzy etapową rekrutację wśród uczniów.Została przeprowadzona kampania rekrutacyjno – informacyjna w postaci ulotek oraz plakatów, spotkań z nauczycielami oraz uczniami na temat rozpoczęcia realizacji projektu. Odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej. Opracowywano dokumentacje niezbędną do realizacji projektu. Przygotowano projekt plakatów uwzględniający język wrażliwy na płeć-przygotowano dokumenty rekrutacyjne (uwzględniające równość szans oraz język wrażliwy na płeć utworzono i uruchomiono oraz ologowano biuro projektu. Read more

2019-03-01 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Kontynuowano zajęcia w ramach semestru trzeciego. Zgodnie z harmonogramem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zjazdy odbyły się w dniach 12.01.2019-13.01.2019, 26.01.2019-27.01.2019 4 dni łącznie odbyło się 40 h zajęć. Trzeci semestr jest ostatnim semestrem w ramach programu studiów podyplomowych. W miesiącu lutym 2019 r. nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu przystąpili do egzaminów końcowych uprawniających do otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Wszyscy słuchacze z naszej Szkoły zdali egzaminy z wynikami pozytywnymi oraz otrzymali Dyplomy potwierdzające uczestnictwo w studiach jak również nabyli uprawnienia do nauczania Mechatroniki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dopełniła wszelkich formalności w dokumentacji w ramach projektu..

Read more