Praktyki Zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE –  SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU

         W  miesiącu czerwcu utworzona została lista uczniów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do realizacji praktyk zawodowych. W dniu 15.06.2020r. zostały  podpisane  umowy na  ich realizację. Praktyki rozpoczęli uczniowie z kierunków kucharz oraz mechanik samochodowy. W umowach określono warunki współpracy, określono cel i  program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron.

         Wyznaczenie zostali opiekunowie  praktyk – 1 opiekun na minimum  5 uczniów, który sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Realizację praktyk zawodowych rozpoczęło 16 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz oraz mechanik samochodowy. Praktyki rozpoczęły się w dniu 15.06.2020 r. w cyklu 8 godzin przez  19 dni lub 25 dni  po 6 godzin dla uczniów poniżej 16 roku życia,  łącznie 150 godzin.

         Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk.  Praktykanci przeszli  szkolenia  bhp w instytucjach organizujących praktyki, zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. 

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2020

Od stycznia 2020 kontynuowano realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu  „Turystyka, hotelarstwo i gastronomia”. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wszystkie zaplanowane zajęcia zostały wstrzymane do powrotu uczniów do szkół. W ramach zadania w bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się analizy potrzeb zdalnego nauczania pod kątem przedłużenia sytuacji w szkolnictwie.

Rozpoczęto realizację praktyk zawodowych przez 15 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz oraz mechanik samochodowy w tym dla 9 osób które po raz pierwszy odbywają praktykę zawodową. Praktyki rozpoczęły się w dniu 15.06.2020 r. w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla uczniów poniżej 16 r.ż. łącznie 150 h

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2020

Rozpoczęty w 2019 kurs prawa Jazdy Kat. B kontynuowany był w bieżącym roku . Pod koniec stycznia  3 uczestników kursu zakończyło udział poprzez podejście do egzaminu wewnętrznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po otrzymaniu ocen pozytywnych uczniowie będą mogli podejść do egzaminu zewnętrznego w WORD Lublin. W miesiącu marcu utworzona została kolejna grupa uczniów, którzy uzyskali wiek uprawniający do uczestnictwa w kursie na prawo Jazdy Kat. B. 6 osób skierowano na badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz rozpoczęto zajęcia teoretyczne w OSK.

W bieżącym okresie kontynuowanie realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 208 h dla 2 grup szkoleniowych.

Utworzono 2 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 10.02.2020. Odbyło się 13 dni szkoleniowych po 6 i 8 h łącznie zrealizowano 90 h.

W miesiącu styczniu przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń „Robotyka i programowanie robotów” oraz „Zastosowanie tradycyjnych receptur i procedur. Przygotowanie posiłków w innowacyjnych Technologii z zastosowaniem drukarek 3D” łącznie dla 36 uczniów, 4 gr. po 9 os./gr. Z ofert, które wpłynęły wyłoniono wykonawców z którymi zostały podpisane umowy na realizację przedmiotów zamówienia. Rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 1/ROB w dniu 29.02.20 oraz dla gr. 2/ROB 07.03.2020. Przeprowadzono 18 godzin dla gr.1 oraz 24 godziny dla gr. 2