Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2021

W bieżącym okresie rozliczeniowym po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK w dniu 01.03.2021 opłacono egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie dla 1 ucznia. 1 uczeń nie otrzymał zaświadczenia z OKS JAZEK. Po zdaniu egzaminu wewnętrznego zostanie opłacony dla tego ucznia egzamin państwowy. Pozostałe działania w ramach zadania – Kursy kwalifikacyjne dla uczniów w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wszystkie zaplanowane zajęcia zostały wstrzymane do powrotu uczniów do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zaplanowane działania przeprowadzone zostaną kolejnych okresach rozliczeniowych po wznowieniu możliwości zgromadzeń. W związku z rozpoczęciem zajęć teoretycznych dla grupy 3/SPAWANIE oraz 4 SPAWANIE w poprzednim okresie i planowanych zajęć praktycznych w najbliżej możliwym czasie dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych ze spawania.

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 9 uczniów