2019-09-07 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W dniu 09.09.2019 r zapytanie ofertowe 3/SU/2019 w sprawie przeprowadzenia egzaminów czeladniczych lub równoważnych zakończonych certyfikatami czeladniczymi lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie-Operator CNC”. Po przeprowadzonej procedurze podpisano umowę na realizacje przedmiotu zamówienia oraz w dniu 27.09.2019 przeprowadzone zostały egzaminy na Operatora CNC dla 30 uczestników 48 h kursu. Wszyscy uczniowie przystąpili do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Uzyskali pozytywne oceny. Została przekazana lista uczestników do wystawienia przez VCC zaświadczeń o uzyskaniu uprawnień . Po przeprowadzonej procedurze egzaminacyjnej, podpisano protokół zdawczo odbiorczy

  1. 2. W momencie uzyskania informacji o pozytywnej ocenie egzaminu wewnętrznego od Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” oraz po otrzymaniu przez 6 osób zaświadczeń o ukończeniu kursu dokonano zapłaty za egzaminy zewnętrzne w Wojewódzkim ośrodku ruchu Drogowego w Lublinie dla uczniów

Realizację projektu „Szkoła Umiejętności” zakończono w dniu 30.09.2019  zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Wszystkie wykonywane czynności w projekcie były zgodne z zaplanowanym harmonogramem realizacji projektu. Zajęcia realizowano z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność itp. stosując język wrażliwy na płeć, pozbawiony stereotypów. Zajęcia odbyły się w terminach i godzinach dogodnych dla Uczestników/czek, co umożliwiło im pogodzenie udziału w warsztatach z pozostałymi zobowiązaniami m. in. rodzinnymi czy osobistymi. Podczas prowadzania zajęć trenerzy przestrzegali zasady równości szans, motywowali uczestników do dalszego uczestnictwa w projekcie oraz do zmian ich sytuacji zawodowej i życiowej. Polityka zrównoważonego rozwoju w projekcie nakierowana była na działania w kierunku ukształtowania młodzieży pod kątem ekologii, bioodnalwialnych źródeł energii oraz kształtowania postawy prawidłowego użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony przyrody. W internacie w którym mieszkają nasi uczniowie zastosowano Solary słoneczne, na terenie Firmy FPH „Woźniak” oraz Szkoły Umiejętności prowadzona jest selekcja odpadów, drukarki ustawiono na tryb oszczędny oraz drukowana dokumentacja jest w sposób dwustronny. 

Założone rezultaty zostały osiągnięte. Podsumowując projekt w cyfrach:

Dofinansowanie projektu wyniosło 1 137 490,51 złotych

  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-  9 osób
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 64 osoby
  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 Szkoła