Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2019

Drukarki 3D FPH WoźniakW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego. Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 06-07.04.2019, 27-28.04.2019, 11-12.05.2019, 25-26.05.2019, 08-09.06.2019, 15-16.06.2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych
  • W bieżącym okresie nie realizowano działań w Zadaniu 2.
  • Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. dostawy i zakupu drukarek 3 D do drukowania żywności. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 10.05.2019. Wpłynęła jedna ważna oferta.. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia oraz dostawę przedmiotu zamówienia. Sprzęt został dostarczony w dniu 31.01.2019
  • W miesiącu kwiecień przeprowadzono procedury zapytań ofertowych dot. przeprowadzenia szkolenia „Carving” dla 4 grup szkoleniowych oraz w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup szkoleniowych. Zapytania opublikowano na bazie konkurencyjności odpowiednio w dniu 29.04.2019(brak rozstrzygnięcia) i 28.05.2019 oraz 10.05.2019.

GALERIA –  DRUKARKI 3D

4.1 W miesiącu kwiecień 2019 podjęte zostały działania w celu nawiązania kontaktów z lokalnymi pracodawcami, którzy mogliby być realizatorami praktyk zawodowych dla uczestników projektu. Wysłano listy promocyjno-informacyjne, w których określone były warunki partnerstwa oraz warunki realizowanych praktyk na podstawie umów trójstronnych pomiędzy FPH „WOŹNIAK” – Szkołą Branżową I Stopnia,Pracodawcą a Uczniem. Zebrane zostały Formularze zgłoszeniowe Pracodawców. W dniu 14.05.2019 r. podpisano umowy dla18 uczniów z kierunku kucharz. W umowach określono warunki współpracy, określono cel i  program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron. Ustalono opiekuna praktyk – 1 opiekun min. 5 uczniów, który będzie sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Rozpoczęto realizację praktyk zawodowych przez 18uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz. Praktyki rozpoczęły się w dniu 14.05.2019 r. w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h.Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk (ustalony z partnerami -Pracodawcami). Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Dla uczestników praktyk zawodowych zakupiono 18 kompletów odzieży ochronnej, niezbędnych do wykonywania obowiązków zgodnych z programem praktyk. Zakończenie praktyk zawodowych rozpoczętych w dniu 14.09.2019 r. nastąpiło 18.06.2019.