Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2019

Kurs carvingu FPH Woźniak
Kurs Carvingu FPH Woźniak

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zajęcia dla nauczycieli rozpoczną się 12.10.2019. Drugi semestr poza zajęciami teoretycznymi przewiduje również zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń dla 5 nauczycieli z naszej szkoły.
  • W momencie prowadzonej rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia od miesiąca07/2019 oraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego ruszył drugi etap rekrutacji do projektu wśród nowych uczniów.Rozpowszechniono wśród uczniów informację o wsparciu które mogą otrzymać w ramach realizowanego projektu. Złożone zostały formularze zgłoszeniowe, przez uczniów chcących przystąpić do projektu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały utworzone grupy szkoleniowe z uczniów wyrażających chęć uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. Utworzono gr. 1/ SPAWANIE oraz2/SPAWANIE, oraz zapisywano uczniów wyrażających chęć i możliwość przystąpienia do pierwszej grupy na Prawo Jazdy Kat. B. 1/PJB
  • W dniu 10.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA”dla 45 osób z 5 gr. szkoleniowych w zakresie szkoleń w części teoretycznej oraz praktycznej, zakupu materiałów i sprawdzenia próbek wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA” dla 45 os. z 5 gr. szkoleniowych. w zakresie dotyczącym części teoretycznej i części praktycznej kursu. Termin ogłoszenia na bazie konkurencyjności 09.10.2019 r.

GALERIA – KURS CARVINGU

GALERIA – CUKIERNIK

3.1 Rozpoczęto  realizację kursów i szkoleń dla uczniów. Zajęcia dla gr. szkoleniowej  1/CARVING i 2/ CARVING. Przeprowadzone zostały przez firmę CARVING-ART. Odbyły się po cztery poziomy szkoleń dla każdej z grup. W miesiącu wrześniu zajęcia poszczególnych  grup odbywały się w dniach 14-15 oraz 21-22 – 4 dni szkoleniowe x 10 h . Łącznie przeprowadzono40 h dla 1 grupy. Po każdym poziomie szkolenia przeprowadzano egzaminy wewnętrzne dla uczniów oraz wydawane były zaświadczenia o ukończeniu każdego z poziomów kursu dla wszystkich uczniów którzy wykonali prace egzaminacyjne oraz pozytywnie wypełnili testy wiedzy.

3.2  Rozpoczęto realizację zajęć dla gr. szkoleniowej 1/CUKIERNIK zrealizowane zostały przez firmę GO.WORK.pl zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywały się w okresie od 16.09.2019 do 29.09.2019 r. łącznie przeprowadzono 90 h szkolenia Cukiernik. Przeprowadzono egzamin wewnętrzny w części praktycznej oraz testy wiedzy teoretycznej z zakresu Cukiernictwa. Wydano zaświadczenia o ukończeniu kursu.

3.3 Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zajęcia rozpoczęła gr. 1/DIGCOMP składająca się z 9 os. Zajęcia rozpoczęto w dniu 20.09.2019. Łącznie przeprowadzono 20 h tj. 4 dni x 5 h. Zajęcia dla grupy 1/ DIGCOMP zaplanowano do 30.11.2019 r

4.1 Rozpoczęta i zakończona realizacja praktyk zawodowych przez 18 uczniów/uczestników projektu w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h. kontynuowana była przez kolejnych uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w płatnych praktykach zawodowych. Okresy praktyk zawodowych ustalane były indywidualnie z uczniem i trwały przez okres wakacji do końca września dla 3 osób oraz dla 29 osób trwają nadal. Na podstawie podpisanych umów trójstronnych na realizację praktyk zawodowych wszyscy uczestnicy do końca roku 2020 zrealizują praktyki zgodnie z zakresem celów edukacyjnych, oraz programem praktyk.