Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2019

Drukarki 3D FPH WoźniakW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego. Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 06-07.04.2019, 27-28.04.2019, 11-12.05.2019, 25-26.05.2019, 08-09.06.2019, 15-16.06.2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych
  • W bieżącym okresie nie realizowano działań w Zadaniu 2.
  • Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. dostawy i zakupu drukarek 3 D do drukowania żywności. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 10.05.2019. Wpłynęła jedna ważna oferta.. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia oraz dostawę przedmiotu zamówienia. Sprzęt został dostarczony w dniu 31.01.2019
  • W miesiącu kwiecień przeprowadzono procedury zapytań ofertowych dot. przeprowadzenia szkolenia „Carving” dla 4 grup szkoleniowych oraz w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup szkoleniowych. Zapytania opublikowano na bazie konkurencyjności odpowiednio w dniu 29.04.2019(brak rozstrzygnięcia) i 28.05.2019 oraz 10.05.2019.

GALERIA –  DRUKARKI 3D

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2019

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto okres rekrutacji w projekcie. Utworzone zostały listy uczestników z kadry nauczycieli oraz z instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakwalifikowano 4 kobiety oraz 1 mężczyznę. W bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla Nauczycieli- dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych „Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia. Z otrzymanych ofert na podstawie odpowiednich kryteriów wyłoniono wykonawcę na realizację studiów tj.Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych na w/w kierunku od miesiąca kwiecień 2019 r.
  • W dniu 31.01.2019 r. na bazie konkurencyjności opublikowano zapytania ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej na ukizawodu ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie. Zapytania ofertowe dot.szkoleń w zakresie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” oraz „Stosowania procedur HACAP”.W dniach 21-23.02.2019 r. odbyło się szkolenie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” łącznie 24 h 3 dni x 8 h. W dniach 21.-29.03.2019 r. odbyło się szkolenie „„Stosowania procedur HACAP” łącznie 64 h 8 dni x 8 h. Łącznie przeszkolonych zostało 5 nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto trzy etapową rekrutację wśród uczniów.Została przeprowadzona kampania rekrutacyjno – informacyjna w postaci ulotek oraz plakatów, spotkań z nauczycielami oraz uczniami na temat rozpoczęcia realizacji projektu. Odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej. Opracowywano dokumentacje niezbędną do realizacji projektu. Przygotowano projekt plakatów uwzględniający język wrażliwy na płeć-przygotowano dokumenty rekrutacyjne (uwzględniające równość szans oraz język wrażliwy na płeć utworzono i uruchomiono oraz ologowano biuro projektu. Read more

Szkoła Umiejętności XXI wieku

Od 1 stycznia 2019 w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie realizowany jest projekt „Szkoła Umiejętności XXI wieku”

Szkoła pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Fundusze Europejskie, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Fundusze te przeznaczone zostaną na podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji uczniów tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie. Wartość całkowita projektu wynosi 1 692 570,00 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 522 570,00 zł.

Projekt „Szkoła Umiejętności XXI wieku” realizowany będzie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie Uczniów SU oraz podniesienie kompetencji Nauczycieli tym samym podniesienie jakości kształcenia w Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia oraz Technikum wchodzącej w skład Szkoły Umiejętności w Lubartowie m.in. poprzez specjalistyczne zajęcia i kursy kwalifikacyjne dla 75 Uczniów, szkolenia dla 5 Nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej w/w szkół. Grupa w projekcie obejmuje uczniów z kierunków: technik mechanik, technik mechatronik, kucharz oraz mechanik.

Read more