Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI W LUBARTOWIE BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Dokumenty do szkoły przyjmujemy w terminie podstawowym od maja do 21 lipca 2023 r. (Podania powinny być składane osobiście w sekretariacie Szkoły (wzór podania dostępny na stronie internetowej Szkoły www.szkolaumiejetnosci.pl)
  2. Nabór dodatkowy po 24 lipca 2023 r.
  3. Oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej należy składać od 23 czerwca do 21 lipca 2023 r.
  4. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność składnia podań, rozmowa kwalifikacja z Dyrektorem i Doradcą zawodowym.

Wraz ze złożeniem oryginału świadectwa uczeń składa orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (medycyna pracy) i oświadczenie z informacją o miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu (istnieje możliwość odbywania praktyki w zakładzie przy Szkole).