Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2020

W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowano realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia praktyczne zrealizowano w wymiarze 48 h dla gr. 1 oraz 48 h dla gr. 2 łącznie 128 h

W dniu 10.09.2020 rozpoczęto kurs prawa Jazdy Kat. B dla 1 ucznia oraz w dniu 15.10.2020 dla 4 uczniów. . Przeprowadzono po 30 h zajęć teoretycznych oraz ustalone zostały harmonogramy jazd dla uczniów w Ośrodku Szkolenia Kierowców w okresach 21.09-16.10 oraz 23.10-19.11. Po otrzymaniu zaświadczeń o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów wewnętrznych z wynikiem pozytywnym od OSK JAZEK opłacone zostały egzaminy Państwowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie dla 2 uczniów. 1 z grupy 09/2020 oraz 1 z grupy 07/2020. Pozostałe osoby z powodu sytuacji w kraju przeniosły podejście do egzaminów państwowych na kolejne okresy.

W poprzednim okresie Utworzono 3 grupę szkoleniową „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” . Łącznie zrealizowano 44 h. W w miesiącu październik kontynuowano zajęcia, przeprowadzonych zostało 46 h. Zakończenie zajęć nastąpiło w dniu 19.10.2020 r.. Zajęcia zakończyły się egzaminem wewnętrznymi.

Rozpoczęto realizacje zajęć w ramach szkolenia „Robotyka i programowanie robotów” dla gr. 3/ROB w dniu 03.10.2020. Przeprowadzono 80 godzin szkoleniowych. . Zajęcia zakończyły się w dniu 25.10.2020 egzaminem wewnętrznym.

Kontynuowane były praktyki zawodowe rozpoczęte w dniu 03.02.2020 w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów. Praktyki z tej grupy uczniów w bieżącym okresie ukończyło 9 uczniów