Ewaluacja zewnętrzna w Zasadniczej Szkole Zawodowej

Informujemy, że w Zasadniczej Szkole Zawodowej zostanie przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

  1. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
  3. Szkoła lub placówka organizuje procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.