2019-03-01 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Kontynuowano zajęcia w ramach semestru trzeciego. Zgodnie z harmonogramem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zjazdy odbyły się w dniach 12.01.2019-13.01.2019, 26.01.2019-27.01.2019 4 dni łącznie odbyło się 40 h zajęć. Trzeci semestr jest ostatnim semestrem w ramach programu studiów podyplomowych. W miesiącu lutym 2019 r. nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu przystąpili do egzaminów końcowych uprawniających do otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Wszyscy słuchacze z naszej Szkoły zdali egzaminy z wynikami pozytywnymi oraz otrzymali Dyplomy potwierdzające uczestnictwo w studiach jak również nabyli uprawnienia do nauczania Mechatroniki. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie dopełniła wszelkich formalności w dokumentacji w ramach projektu..

2.1 W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia gr 4/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA. W bieżącym okresie zrealizowano 200 h zajęć praktycznych. W dniu 27.03.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 9 uczniów z gr.4/SPAWANIE którzy we wcześniejszym czasie zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 9 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu. Utworzona została kolejna grupa na zajęcia ze spawania tj. gr. 5/SPAWANIE składająca się z 8 os. Ustalono harmonogram realizacji zajęć na kolejne miesiące. Przygotowano niezbędne dokumenty. Zajęcia teoretyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 14.03.2019 do 29.03.2019 r. Przeprowadzonych zostało 72 h zajęć teoretycznych.

2.2 W dniu 05.03.2019 r. przeprowadzona została procedura zapytania ofertowego w sprawie  przeprowadzenia kursu Obsługa Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – Operator CNC dla 30 uczniów z 3 grup szkoleniowych (10 os./gr.). Utworzone zostały listy uczestników. Przygotowane zostały wstępne harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych do uzgodnienia dostępności czasu uczniów w danych dniach i godzinach

3.1 W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 23.04.2018 przeprowadzono Egzaminy ECDL dla 9 os. z gr. 3/DIGCOMP. Wszyscy uczestnicy do egzaminów przystąpili, egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 8 osób.

3.2 Utworzono 5 grup szkoleniowych na zajęcia z mechatroniki. Grupy składają się 9/10 uczniów. Przygotowano dla poszczególnych grup materiały szkoleniowe. Ustalone zostały harmonogramy zajęć pomiędzy uczniami a osobami prowadzącymi zajęcia.

.4.1 Praktyki zawodowe dla 36 osób rozpoczęte w poprzednim okresie rozliczeniowym r. zostały zrealizowane. Przez okres od 06.11.2018 do 23.03.2019 uczniowie odbyli 19 dni roboczych, łącznie 150 h praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk. Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku.