Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2019

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto okres rekrutacji w projekcie. Utworzone zostały listy uczestników z kadry nauczycieli oraz z instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakwalifikowano 4 kobiety oraz 1 mężczyznę. W bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla Nauczycieli- dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych „Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia. Z otrzymanych ofert na podstawie odpowiednich kryteriów wyłoniono wykonawcę na realizację studiów tj.Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych na w/w kierunku od miesiąca kwiecień 2019 r.
  • W dniu 31.01.2019 r. na bazie konkurencyjności opublikowano zapytania ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej na ukizawodu ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie. Zapytania ofertowe dot.szkoleń w zakresie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” oraz „Stosowania procedur HACAP”.W dniach 21-23.02.2019 r. odbyło się szkolenie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” łącznie 24 h 3 dni x 8 h. W dniach 21.-29.03.2019 r. odbyło się szkolenie „„Stosowania procedur HACAP” łącznie 64 h 8 dni x 8 h. Łącznie przeszkolonych zostało 5 nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto trzy etapową rekrutację wśród uczniów.Została przeprowadzona kampania rekrutacyjno – informacyjna w postaci ulotek oraz plakatów, spotkań z nauczycielami oraz uczniami na temat rozpoczęcia realizacji projektu. Odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej. Opracowywano dokumentacje niezbędną do realizacji projektu. Przygotowano projekt plakatów uwzględniający język wrażliwy na płeć-przygotowano dokumenty rekrutacyjne (uwzględniające równość szans oraz język wrażliwy na płeć utworzono i uruchomiono oraz ologowano biuro projektu.
  • W dniu 31.01.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na Bazie konkurencyjności. Zapytanie dotyczyło przeprowadzenia szkolenia „Operator koparko-ładowarki” dla 18 uczniów z 2 grup szkoleniowych (9 os./gr.) Zajęcia dla poszczególnych grup szkoleniowych odbyły się od 06.03.2019-26.03.2019 r. Gr. składały się z 9 os. łącznie w szkoleniu udział wzięło18 uczniów. Przeprowadzono 54 h zajęć teoretycznych oraz 80 h zajęć praktycznych. Po ukończonym kursie wydane zostały zaświadczenia dla 18 osób. W dniu 28.03.2019 przeprowadzony został egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin składał się z części praktycznej oraz teoretycznej. Egzamin praktyczny był przeprowadzony na placu manewrowym i składał się z dwóch pytań ustalonych przez IMBiGS dotyczących budowy, ale też obsługi koparko – ładowarki oraz z symulacji załadunku, kopania czy też bezpiecznego posadowienia maszyny przed wykopem. Po przeprowadzonym egzaminie praktycznym uczniowie udali się na egzamin teoretyczny. Składał się on z zestawu 5 pytań ustalonych przez IMBiGS, aby zdać należało odpowiedzieć na co najmniej 3 pytania otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki, uprawniające do obsługi tego typu urządzeń.
  • W dniu 31.01.2019 r. opublikowane zostało zapytanie ofertowe w sprawie zakupu sprawie zakupu i dostawy drukarek 3 D do drukowania żywności – 3 sztuk do doposażenia pracowni gastronomicznej. Wyłoniony dostawca spełniał wszystkie warunki zapytania ofertowego, została podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
  • W dniu 31.01.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy kotłów parowych – warzelnych z podwójną ścianą z bezpośrednim wtryskiem pary 3 sztuki tj. 1 szt. o pojemności – 100 litrów , 1 szt. – 225 litrów, 1 szt.- 300 litrów do wyposażenia pracowni gastronomi. Wyłoniony dostawca spełniał wszystkie warunki oferty, została podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia oraz po dostarczeniu sprzętu do pracowni w dniu 26.03.2019 r. podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

Przy tworzeniu wszelkich dokumentów projektu oraz materiałów promocyjnych uwzględniono zasadę równości szans i niedyskryminacji (w tym równość płci). Zajęcia realizowano z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność itp. Stosując język wrażliwy na płeć, pozbawiony stereotypów. Zajęcia odbyły się w terminach i godzinach dogodnych dla Uczestników/czek, co umożliwiło im pogodzenie udziału w warsztatach z pozostałymi zobowiązaniami m. in. rodzinnymi czy osobistymi. Podczas prowadzania zajęć trenerzy przestrzegali zasady równości szans, motywowali uczestników do dalszego uczestnictwa w projekcie oraz do zmian ich sytuacji zawodowej i życiowej. Polityka zrównoważonego rozwoju w projekcie nakierowana była na działania w kierunku ukształtowania młodzieży pod kątem ekologii, bioodnalwialnych źródeł energii oraz kształtowania postawy prawidłowego użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony przyrody. W internacie w którym mieszkają nasi uczniowie zastosowano solary słoneczne, na terenie Firmy FPH „Woźniak” oraz Szkoły Umiejętności prowadzona jest selekcja odpadów,drukarki ustawiono na tryb oszczędny oraz drukowana dokumentacja jest w sposób dwustronny.