2018-09-07 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2018-30.09.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • W bieżącym okresie rozliczeniowym nastąpiło rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 III semestr. Na studiach podyplomowych dla nauczycieli na kierunku Mechatronika. Zajęcia dla nauczycieli rozpoczną się 12.10.2018.Trzeci semestr poza zajęciami w ramach programu studiów podyplomowych przewiduje przygotowanie i obronę prac dyplomowych 8 nauczycieli z naszej szkoły.

2.1 Kontynuowane były zajęcia gr 3/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA, które  rozpoczęły się w poprzednim okresie tj. w czerwcu 2018 zrealizowano 88 h zajęć w tym 72 h zajęć teoretycznych oraz 16 h zajęć praktycznych, Uczniowie, którzy byli uczestnikami zajęc ze spawania otrzymali materiały na zajęcia ze spawania które dostarczone zostały zgodnie z zamówieniem oraz z przeprowadzoną procedura zapytania ofertowego na zakup materiałów na zajęcia dla grupy 3/SPAWANIE.

2.2 Utworzona została kolejna grupa z uczniów wyrażających chęć uczestnictwa w Kursie na  Prawo Jazdy Kat. B – gr. 3/PJB która wstępnie obejmowała 2 osoby z zamkniętej gr. 2/PJB. Po dokładnej analizie wiekowej uczniów kwalifikujących się i wyrażających chęć uczestnictwa w kursie ustalono z wykonawcą zamówienia wyłonionym w zapytaniu ofertowym Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „JAZEK” iż do gr. 3/ PJB dołączy 2 osoby.

Dla Uczniów, którzy zdali egzaminy wewnętrzne w Ośrodku Szkolenia Kierowców  „JAZEK” egzaminy dokonano opłat za egzaminy państwowe w WORD Lublin

3.1 Rozpoczęto realizację zajęć komputerowych dla  nowej grupy 4/DIGCOMP składającej się z 9 uczniów. Zajęcia rozpoczną się od 04.10.2018, planowane 100 h szkolenia zakończy się w Grudniu 2018 roku.

4.1 Rozpoczęta realizacja praktyk zawodowych przez 42 uczniów/uczestników projektu w poprzednim okresie tj. w dniu 25.06.2018 r. w cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h. Praktyki trwały do dnia 19.07.2018. Wszyscy uczestnicy zrealizowali praktyki zgodnie z zakresem celów edukacyjnych, oraz programem praktyk (ustalonym z partnerami –Pracodawcami). Wypłacone zostało stypendium dla praktykantów. Dokonano refundacji wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych dla pracodawców. W m-cu sierpień oraz wrzesień po rozpoczęciu nowego roku szkolnego ruszył drugi etap rekrutacji do projektu wśród nowych uczniów. Rozpowszechniono wśród uczniów informację o wsparciu które mogą otrzymać w ramach realizowanego projektu. Złożone zostały formularze zgłoszeniowe. Udział nowych uczniów w projekcie zwiększy ilość zaplanowanych osób we wskaźnikach dot. praktyk zawodowych.