2018-12-10 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2018-31.12.2018. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto trzeci semestr nowego roku akademickiego 2018/2019. Zgodnie z harmonogramem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zajęcia dla nauczycieli rozpoczęły się 13.10.2018.Trzeci semestr poza zajęciami wramach programu studiów podyplomowych przewiduje przygotowanie i obronę prac dyplomowych 8 nauczycieli z naszej szkoły. Odbyły się 2 dwudniowe zjazdy. Łącznie odbyło się 35 h zajęć.

2.1 W bieżącym okresie rozliczeniowym kontynuowane były zajęcia gr 3/SPAWANIE składającej się z 9 uczniów. Zajęcia ze spawania metodami : 135 MAG, 141 TIG, 111 MMA. W bieżącym okresie zrealizowano 144 h zajęć praktycznych w tym 120 h w miesiącu październik oraz 24 h zajęć. Utworzona została kolejna grupa na zajęcia ze spawania tj. gr.4/SPAWANIE. Zajęcia teoretyczne dla gr. 4/SPAWANIE zaplanowano od 15.11.2018

2.2 W dniu 09.10.2018 rozpoczęto kurs na Prawo Jazdy Kat. B dla 4 os. z gr. 3/PJB. Zajęcia teoretyczne w wymiarze 30 h zaplanowano na okres 09.10.2018- 18.10.2018 6 dni x 5 h. Uczniowie wraz z instruktorami indywidualnie ustalili harmonogramy indywidualnych jazd, które zgodnie z planem mają zakończyć się 17.12.18 egzaminem wewnętrznym. Uczestnicy po pozytywnej ocenie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu Kursu na prawo Jazdy Kat. B tym samym umożliwione zostanie podejście do egzaminu zewnętrznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

3.1 Rozpoczęto realizację zajęć komputerowych dla  nowej grupy 4/DIGCOMP składającej się z 9 uczniów. Zajęcia rozpoczęły się od 04.10.2018, planowane 100 h szkolenia zakończy się w Grudniu 2018 roku. W okresie od 01.10.2018 do 09.11.2018 tj. w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowanych zostało 40 h w tym w miesiącu Październik 35 h oraz 5 h w miesiącu Listopad.

4.1 W dniu 06.11.2018 podpisane zostały trójstronne umowy na organizację praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły. Umowy podpisano pomiędzy wnioskodawcą, pracodawcami oraz uczniami. Praktyki zaplanowano dla 36 nowych praktykantów tj. nowych

uczestników projektu. Uczniów pierwszych klas Branżowej Szkoły I Stopnia. W umowie określono warunki współpracy, określono cel i program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron. Ustalono opiekuna praktyk, który będzie sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Rozpoczęto realizację praktyk zawodowych przez 36 uczniów/uczestników projektu. Praktyki rozpoczęły się w dniu 06.11.2018 r. kontynuowane będą w dni umożliwiające zrealizowanie przez każdego z uczniów cyklu 8 h x 19 dni łącznie 150 h. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk (ustalony z partnerami -Pracodawcami). Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki, zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Planowane zakończenie praktyk zawodowych rozpoczętych w dniu 06.11.2018 jest na koniec pierwszego kwartału 2019. Podpisując nowe umowy zwiększono wartość wskaźnika dotyczącego Liczby osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie oraz Liczby uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby].