Klauzula Informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA DO SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Umiejętności, Lisów 155 A, 21-100 Lubartów, reprezentowana przez Dyrektora Krzysztofa Woźniaka.

e-mail: su12@poczta.fm

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły na podstawie Art 6 ust 1 lit c w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz.996 z p. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
  2. Dane osobowe pozyskane za pomocą formularza rekrutacyjnego przetwarzane będą przez czas 1 roku od złożenia aplikacji.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawca hostingu strony internetowej.
  4. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w/w. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.