2019-09-07 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W dniu 09.09.2019 r zapytanie ofertowe 3/SU/2019 w sprawie przeprowadzenia egzaminów czeladniczych lub równoważnych zakończonych certyfikatami czeladniczymi lub równoważnymi potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych dla uczestników szkolenia „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie-Operator CNC”. Po przeprowadzonej procedurze podpisano umowę na realizacje przedmiotu zamówienia oraz w dniu 27.09.2019 przeprowadzone zostały egzaminy na Operatora CNC dla 30 uczestników 48 h kursu. Wszyscy uczniowie przystąpili do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Uzyskali pozytywne oceny. Została przekazana lista uczestników do wystawienia przez VCC zaświadczeń o uzyskaniu uprawnień . Po przeprowadzonej procedurze egzaminacyjnej, podpisano protokół zdawczo odbiorczy

  1. 2. W momencie uzyskania informacji o pozytywnej ocenie egzaminu wewnętrznego od Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” oraz po otrzymaniu przez 6 osób zaświadczeń o ukończeniu kursu dokonano zapłaty za egzaminy zewnętrzne w Wojewódzkim ośrodku ruchu Drogowego w Lublinie dla uczniów

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2019

Drukarki 3D FPH WoźniakW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego. Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 06-07.04.2019, 27-28.04.2019, 11-12.05.2019, 25-26.05.2019, 08-09.06.2019, 15-16.06.2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych
  • W bieżącym okresie nie realizowano działań w Zadaniu 2.
  • Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. dostawy i zakupu drukarek 3 D do drukowania żywności. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 10.05.2019. Wpłynęła jedna ważna oferta.. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia oraz dostawę przedmiotu zamówienia. Sprzęt został dostarczony w dniu 31.01.2019
  • W miesiącu kwiecień przeprowadzono procedury zapytań ofertowych dot. przeprowadzenia szkolenia „Carving” dla 4 grup szkoleniowych oraz w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup szkoleniowych. Zapytania opublikowano na bazie konkurencyjności odpowiednio w dniu 29.04.2019(brak rozstrzygnięcia) i 28.05.2019 oraz 10.05.2019.

GALERIA –  DRUKARKI 3D

Read more

2019-06-04 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W bieżącym okresie kontynuowane były zajęcia ze spawania dla gr. 5/SPAWANIE składającej się z 8 os. Zajęcia praktyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 24.04.2019 do 15.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 288 h zajęć praktycznych.2.2 W dniu 05.03.2019 r. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu materiałów na zajęcia ze spawania dla gr.5/SPAWANIE. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach z gr. 5/SPAWANIE otrzymali materiały niezbędne do realizacji zajęć. W dniu 27.06.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 8 uczniów z gr.5/SPAWANIE, którzy we wcześniejszych miesiącach zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 8 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu.

Read more