Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – III kwartał 2019

Kurs carvingu FPH Woźniak
Kurs Carvingu FPH Woźniak

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.07.2019-30.09.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zajęcia dla nauczycieli rozpoczną się 12.10.2019. Drugi semestr poza zajęciami teoretycznymi przewiduje również zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń dla 5 nauczycieli z naszej szkoły.
  • W momencie prowadzonej rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I Stopnia od miesiąca07/2019 oraz po rozpoczęciu nowego roku szkolnego ruszył drugi etap rekrutacji do projektu wśród nowych uczniów.Rozpowszechniono wśród uczniów informację o wsparciu które mogą otrzymać w ramach realizowanego projektu. Złożone zostały formularze zgłoszeniowe, przez uczniów chcących przystąpić do projektu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały utworzone grupy szkoleniowe z uczniów wyrażających chęć uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. Utworzono gr. 1/ SPAWANIE oraz2/SPAWANIE, oraz zapisywano uczniów wyrażających chęć i możliwość przystąpienia do pierwszej grupy na Prawo Jazdy Kat. B. 1/PJB
  • W dniu 10.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenie kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA”dla 45 osób z 5 gr. szkoleniowych w zakresie szkoleń w części teoretycznej oraz praktycznej, zakupu materiałów i sprawdzenia próbek wraz z egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 27.09.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu „Spawanie metodami TIG+MAG+MMA” dla 45 os. z 5 gr. szkoleniowych. w zakresie dotyczącym części teoretycznej i części praktycznej kursu. Termin ogłoszenia na bazie konkurencyjności 09.10.2019 r.

GALERIA – KURS CARVINGU

GALERIA – CUKIERNIK

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – II kwartał 2019

Drukarki 3D FPH WoźniakW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego. Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 06-07.04.2019, 27-28.04.2019, 11-12.05.2019, 25-26.05.2019, 08-09.06.2019, 15-16.06.2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych
  • W bieżącym okresie nie realizowano działań w Zadaniu 2.
  • Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. dostawy i zakupu drukarek 3 D do drukowania żywności. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 10.05.2019. Wpłynęła jedna ważna oferta.. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia oraz dostawę przedmiotu zamówienia. Sprzęt został dostarczony w dniu 31.01.2019
  • W miesiącu kwiecień przeprowadzono procedury zapytań ofertowych dot. przeprowadzenia szkolenia „Carving” dla 4 grup szkoleniowych oraz w sprawie przeprowadzenia szkolenia „Cukiernik” dla 3 grup szkoleniowych. Zapytania opublikowano na bazie konkurencyjności odpowiednio w dniu 29.04.2019(brak rozstrzygnięcia) i 28.05.2019 oraz 10.05.2019.

GALERIA –  DRUKARKI 3D

Read more

Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – I kwartał 2019

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.01.2019-31.03.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto okres rekrutacji w projekcie. Utworzone zostały listy uczestników z kadry nauczycieli oraz z instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zakwalifikowano 4 kobiety oraz 1 mężczyznę. W bieżącym okresie rozliczeniowym przeprowadzono rozeznanie rynku na organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla Nauczycieli- dot. organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych „Hotelarstwo, Turystyka, Żywienie i Gastronomia. Z otrzymanych ofert na podstawie odpowiednich kryteriów wyłoniono wykonawcę na realizację studiów tj.Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Rozpoczęcie zajęć w ramach studiów podyplomowych na w/w kierunku od miesiąca kwiecień 2019 r.
  • W dniu 31.01.2019 r. na bazie konkurencyjności opublikowano zapytania ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej na ukizawodu ze Szkoły Umiejętności w Lubartowie. Zapytania ofertowe dot.szkoleń w zakresie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” oraz „Stosowania procedur HACAP”.W dniach 21-23.02.2019 r. odbyło się szkolenie „Rozwijania kreatywności i innowacyjności wśród uczniów” łącznie 24 h 3 dni x 8 h. W dniach 21.-29.03.2019 r. odbyło się szkolenie „„Stosowania procedur HACAP” łącznie 64 h 8 dni x 8 h. Łącznie przeszkolonych zostało 5 nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • W bieżącym okresie sprawozdawczym rozpoczęto trzy etapową rekrutację wśród uczniów.Została przeprowadzona kampania rekrutacyjno – informacyjna w postaci ulotek oraz plakatów, spotkań z nauczycielami oraz uczniami na temat rozpoczęcia realizacji projektu. Odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej. Opracowywano dokumentacje niezbędną do realizacji projektu. Przygotowano projekt plakatów uwzględniający język wrażliwy na płeć-przygotowano dokumenty rekrutacyjne (uwzględniające równość szans oraz język wrażliwy na płeć utworzono i uruchomiono oraz ologowano biuro projektu. Read more