Praktyki Zawodowe

PRAKTYKI ZAWODOWE –  SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU

         W  miesiącu czerwcu utworzona została lista uczniów, którzy wyrazili chęć przystąpienia do realizacji praktyk zawodowych. W dniu 15.06.2020r. zostały  podpisane  umowy na  ich realizację. Praktyki rozpoczęli uczniowie z kierunków kucharz oraz mechanik samochodowy. W umowach określono warunki współpracy, określono cel i  program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron.

         Wyznaczenie zostali opiekunowie  praktyk – 1 opiekun na minimum  5 uczniów, który sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Realizację praktyk zawodowych rozpoczęło 16 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz oraz mechanik samochodowy. Praktyki rozpoczęły się w dniu 15.06.2020 r. w cyklu 8 godzin przez  19 dni lub 25 dni  po 6 godzin dla uczniów poniżej 16 roku życia,  łącznie 150 godzin.

         Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk.  Praktykanci przeszli  szkolenia  bhp w instytucjach organizujących praktyki, zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Praktyki odbywały się w dniach dostosowanych do możliwości czasowych uczniów.