Realizacja Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku” – IV kwartał 2019

FPH Woźniak - Organizacja przyjęć okolicznościowychW związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności XXI wieku ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.10.2019-31.12.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Rozpoczęto realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli ” Turystyka, hotelarstwo i gastronomia” zajęcia w ramach semestru pierwszego dla 1 osoby oraz drugiego dla 4 osób. . Zgodnie z harmonogramem Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zjazdy odbyły się w dniach 12,13.10 2019, 26,27.10 2019, 09,10. 11 2019, 23,24. 11 2019,

07,08. 12 2019 21,22. 12 2019 tj. 12 dni łącznie odbyło się 120 h zajęć w tym 20 h zajęć praktycznych

2.1 W dniu 18.11.2019 opublikowane zostało zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na Prawo Jazdy Kat. B dla max. 45uczniów którzy osiągnęli wiek uprawniający do założenia profilu na kierowcę i tym samym posiadających możliwość uczestniczenia w kursie na Prawo Jazdy kat. B. W terminie złożone zostały trzy oferty, Wygrała oferta Ośrodka Szkolenia Kierowców „Jazek” Jacek Tchórz.Podpisano umowę na realizacje wsparcia. Utworzona grupa uczniów składała się z 4 uczniów wieku uprawniającym do przystąpienia kursu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczęcie kursu nastąpiło 13.12.2019 r. Przygotowana została cała dokumentacja dotycząca uczniów grupy 1/PJB. Przeprowadzono badania lekarskie dla 4 os., przed rozpoczęciem kursu. Rozpoczęte w dniu 13.12.2019zajęcia odbywały się zgodnie z programem szkolenia obejmującym ogółem 60 godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia,w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut). Odbyło się 4 dni szkol. Łącznie30 h zajęć teoretycznych dla każdego uczestnika oraz każdy uczestnik miał ustalony indywidualny harmonogram zajęć praktycznych – 30h- ze swoim instruktorem. Harmonogramy wstępne zostały przedłożone przez Ośrodek Szkolenia kierowców i zatwierdzone przez uczniów oraz zespół projektowy.

GALERIA – ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

2.2 Rozpoczęto realizację zajęć ze spawania metodami : 135 MAG,141 TIG, 111 MMA dla 18 osób z 2 grup szkoleniowych 10 os./gr. . Zajęcia teoretyczne dla 10 os. z gr. 1/SPAWANIE odbyły się w wymiarze 50 h oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 120 h. łącznie 170 h . Dla gr. 2/ SPAWANIE łącznie przeprowadzono 154 h w tym 50h zajęć teoretycznych oraz 104 h zajęć praktycznych.

3.1 Utworzono kolejną grupę szkoleniową 2/CUKIERNIK. Zajęcia zrealizowane zostały przez firmę GO.WORK.pl zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zajęcia odbywały się w okresie od 12.11.2019 do 10.12.2019 r. łącznie przeprowadzono 90 h szkolenia Cukiernik. Przeprowadzono egzamin wewnętrzny w części praktycznej oraz testy wiedzy teoretycznej z zakresu Cukiernictwa.

3.2  W miesiącu Listopad przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkolenia „Organizacja przyjęć okolicznościowych – Catering” dla 3 grup szkoleniowych (10os./gr.) łącznie dla 30 uczniów. Wpłynęła jedna oferta. Sporządzono protokół z przeprowadzonych czynności. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia. Rozpoczęcie zajęć nastąpiło w dniu 06.12.2019. Odbyły się 13 dni szkoleniowe po 6 i 8 h łącznie zrealizowano 90 h. Zakończenie zajęć nastąpiło w dniu 20.12.2019 r. Przeprowadzono egzamin wewnętrzny w części praktycznej oraz testy wiedzy teoretycznej.

3.3 Zgodnie z utworzonym harmonogramem realizacji zajęcia kontynuowała gr. 1/DIGCOMP składająca się z 9 os. W bieżącym okresie zrealizowano łącznie 40 h tj. 8 dni x 5 h

4.1 W dniu 09.09.2019 r. podpisano umowy dla 29 uczniów z kierunku kucharz oraz mechanik zawodowy. W umowach określono warunki współpracy, określono cel i i program praktyk, opisano zadania do wykonywania przez praktykanta oraz prawa i obowiązki stron.Ustalono opiekuna praktyk – 1 opiekun min. 5 uczniów, który będzie sprawował opiekę nad praktykantami podczas ich pracy w danym zakładzie. Rozpoczęto realizację praktyk zawodowych przez 29 uczniów/uczestników projektu z kierunku kucharz. Praktyki rozpoczęły się w dniu 10.09.2019 r. w cyklu 8 h x 19 dni lub 25 dni x 6 h dla uczniów poniżej 16 r.ż. łącznie 150 h. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk(ustalony z partnerami -Pracodawcami). Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku. Dla uczestników praktyk zawodowych zakupiono komplety odzieży ochronnej, niezbędnych do wykonywania obowiązków zgodnych z programem praktyk.