2019-06-04 Projekt Szkoła Umiejętności

W związku z realizacją Projektu „Szkoła Umiejętności” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope­ra­cyj­nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Dzia­ła­nie 12.4 Kształcenie zawodowe w okresie 01.04.2019-30.06.2019. odbyły się następujące działania w ramach poszczególnych zadań:

  • Zakończona została realizacja Zadania 1 w ramach niniejszego projektu.

2.1 W bieżącym okresie kontynuowane były zajęcia ze spawania dla gr. 5/SPAWANIE składającej się z 8 os. Zajęcia praktyczne dla gr. 5/SPAWANIE zrealizowane były w okresie od 24.04.2019 do 15.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych zostało 288 h zajęć praktycznych.2.2 W dniu 05.03.2019 r. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zakupu materiałów na zajęcia ze spawania dla gr.5/SPAWANIE. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. uczniowie uczestniczący w zajęciach z gr. 5/SPAWANIE otrzymali materiały niezbędne do realizacji zajęć. W dniu 27.06.2019 zostały przeprowadzone egzaminy dla 8 uczniów z gr.5/SPAWANIE, którzy we wcześniejszych miesiącach zostali przeszkoleni, tym samym przygotowani zostali do sporządzenia próbek i przystąpienia do egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu spawacza. Egzamin składał się z dwóch części, części teoretycznej oraz części praktycznej. Egzamin zdało 8 uczniów. Wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzaminy otrzymali świadectwa kwalifikacyjne oraz książeczki spawaczy, uprawniające do wykonania zawodu.

  1. 2. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego dot. zorganizowania i przeprowadzenia kursu na „Prawo jazdy kategorii B”. Zapytanie opublikowano na bazie konkurencyjności w dniu 09.04.2019 r. Podpisano umowę na realizację przedmiotu zamówienia. W bieżącym okresie 11 uczniów z wyraziło chęć przystąpienia kuru na prawo Jazdy Kat. B. Przeprowadzone zostały badania wstępne przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy dla 11 uczniów. Zostały utworzone grupy składające się z 6 osób oraz dwie gr. po 1 osobie. Wynikało to z faktu ukończenia przez uczniów wieku uprawniającego do przystąpienia do Kursu na Prawo Jazdy Kat. B. Grupa dla 6 osób plus 1 osoba rozpoczęła realizację części teoretycznej w dniu 11.06.2019-18.06.2019. Realizacja 30 h części praktycznej rozpoczęto w momencie końca zajęć teoretycznych. Natomiast dla kolejnego ucznia kurs w części teoretycznej rozpoczęto w dniu 25.06.2019 zakończenie zaplanowano na 04.07.2019 r.

2.3. Utworzono 3 grupy szkoleniowe nr 1/CNC, 2/CNC, 3/CNC dla których rozpoczęto realizację zajęć dla 30 uczniów zgodnie z ustalonymi harmonogramami realizacji kursu obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie -Operator CNC. Zajęcia dla gr. 1/ CNC rozpoczęły się 11.05.2019 a zakończyły się 01.06.2019. Zajęcia dla gr.2/CNC rozpoczęły się 10.05.2019 a zakończyły się 15.06.2019 . Zajęcia dla gr. 3/ CNC rozpoczęły się 03.06.2019 a zakończyły się 18.06.2019. Dla każdej grupy przeprowadzono 48 h w cyklu 12 dni szkoleniowych x 4 h zajęć. Wykonawca wystawił fakturę po zrealizowaniu zajęć zgodnie z terminem i programem ujętym w umowie. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs obsługi Obrabiarek Sterowanych Numerycznie -Operator CNC, egzamin czeladniczy oraz uzyskanie kwalifikacji Operatora CNC  nastąpi po przerwie wakacyjnej.

3.1 W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu 31.05.2019 przeprowadzono Egzaminy ECDL dla 9 os. z gr. 4/DIGCOMP. Wszyscy uczestnicy do egzaminów przystąpili, egzamin z wynikiem pozytywnym zakończyło 9 osób.

3.2  Rozpoczęto realizację zajęć dla 5 grup szkoleniowych -zajęć z mechatroniki. Grupy składały się 9/10 uczniów. Realizacja zajęć przebiegała z wcześniej ustalonymi harmonogramami zajęć. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli ze Szkoły Umiejętności Dla każdej grupy przeprowadzono 40 h szkoleniowych zajęć teoretyczno- praktycznych w cyklu 5 dni x 8 h zajęć. Zajęcia dla gr.1/MECH odbywały się w okresie od 23.04.2019 do 27.04.2019 . Zajęcia dla gr.2/MECH odbywały się w okresie od 29.04.2019 do 27.05.2019. Zajęcia dla gr.3/MECH odbywały się w okresie od 06.05.2019 do 10.05.2019. Zajęcia dla gr.4/MECH odbywały się w okresie od 29.04.2019 do 27.05.2019.

.4.1 Rozpoczęto III edycję praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe rozpoczęło 46 uczniów. Przez okres od 14.05.2019 do 28.06.2019 uczniowie odbyli 19 dni roboczych, łącznie 150 h praktyk zawodowych. Wszyscy uczestnicy zapoznali się z warunkami trójstronnej umowy w której były opisane dokładnie: zakres celów edukacyjnych, zakres praw i obowiązków stron, program praktyk. Praktykanci odbyli badania bhp w instytucjach organizujących praktyki , zapoznali się z warunkami pracy w danej jednostce oraz z obowiązującym regulaminem pracy na danym stanowisku.